Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens In Veins Fotografie.

2.     De klant gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden wanneer men een boeking doet.

3.     In Veins Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin In Veins Fotografie gebruikelijk werkt en doet dit naar eigen creatieve inzicht.

4.     In Veins Fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

 

Aansprakelijkheid

5.     In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van de klant.

6.     Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot; het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

7.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat In Veins Fotografie tijdig kan beginnen, komen daaruit extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

8.     Voor alle fotografie op locatie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. In Veins Fotografie denkt uiteraard graag mee.

9.     De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken.

 

Betaling

10.  Reiskosten en eventuele parkeerkosten en entreekosten van de locatie worden vergoed door de klant

11.  Klant betaalt factuur voorafgaand aan de fotoshoot, wanneer deze is voldaan is de boeking definitief.

12.  Betaalt de klant het achteraf gefactureerde bedrag niet binnen het termijn van 7 dagen, dan is In Veins Fotografie gerechtigd 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

13.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag In Veins Fotografie haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

 

Levering

14.  In Veins Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden van twee weken.

15.  Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

16.  Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd.

 

Auteursrecht

17.  Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

18.  Het is niet toegestaan foto’s van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

19.  De aangeleverde foto’s mogen gedeeld worden op social media.

20.  De klant gaat akkoord met het publiceren van de foto’s op de website en social media van In Veins Fotografie, tenzij de klant nadrukkelijk voor of tijdens de fotoshoot laat weten dit niet toe te staan.

 

Annulering

21.  Wanneer de klant binnen twee weken voor de afgesproken shoot datum de fotoshoot annuleert, heeft In Veins Fotografie recht op het aanbetaalde bedrag i.v.m. misgelopen inkomsten.

22.  Mocht vanwege ziekte de fotoshoot niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 4 uur van te voren doorgegeven zijn. Er wordt altijd een nieuwe datum afgesproken. Mocht de klant geen nieuwe datum willen afspreken, dan gaan de regels rondom annulering in werking.

 

Anders

23.  In Veins Fotografie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van een afdruk bij een ander bedrijf.

24.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden

25.  Mochten er klachten zijn, dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de beelden, door In Veins Fotografie zijn ontvangen. Er wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing.

 

 

In Veins Fotografie

inveinsfotografie@hotmail.com

Nieuwegein, Utrecht

www.inveinsfotografie.nl

www.instagram.nl/ivfotografie